CAFE RESTAURANT DU QUAI


Quai d'Hermance 10
1248 Hermance
+41 22 751 40 00